Członkostwo

Dołącz do Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Warunki członkostwa

PTF tworzą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający.

Członkowie zwyczajni:

 • Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec.
 • Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Oddziału PTF wskazany przez kandydata w pisemnej deklaracji przystąpienia do PTF, zawierającej poparcie dwu członków zwyczajnych PTF.

Członkowie wspierający:

 • Ten rodzaj udziału w życiu PTF utworzony został z myślą o osobach i instytucjach, które nie są bezpośrednio związane z fizyką, a które chcą zadeklarować swoje zainteresowanie fizyką jako dyscypliną nauki i techniki oraz szeroko pojętą edukacją w zakresie fizyki.
 • Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny PTF lub Zarząd Oddziału PTF na okres jednego roku osobie fizycznej lub prawnej, a także innej organizacji zainteresowanej merytoryczną działalnością PTF, po wniesieniu ustalonej kwoty pieniężnej lub innej korzyści majątkowej.
 • Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne ani bierne prawo wyborcze.

Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Zebranie Delegatów PTF osobie, która położyła szczególne zasługi dla PTF lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki albo nauk pokrewnych.

Procedura przyjęcia

 • Złożenie deklaracji członkowskiej członkowi Zarządu: pdf (maile kontaktowe na podstronie  „Zarząd”)
 •  Po uzyskaniu decyzji Zarządu, sekretarz Oddziału wyśle nowo przyjętemu członkowi stosowne zawiadomienie.
 • Członkostwo w Towarzystwie wiąże się z corocznymi opłatami, szczegóły można znaleźć na stronie głównej PTF: http://www.ptf.net.pl/czlonkostwo/dolacz-do-ptf/ (będziemy wdzięczni za przesłanie potwierdzenia opłaty do skarbnika: pawel.zajdel@us.edu.pl).
 • Lista osób, które opłaciły składki za 2015 rok: lista
 • Lista osób, które opłaciły składki za 2016 rok: lista
 • Lista osób, które opłaciły składki za 2017 rok: lista
 • Lista osób, które opłaciły składki za 2018 rok: lista

Statut Towarzystwa: pdf