Archiwum kategorii: Seminaria

21.04.2022 – Konwersatorium – dr hab. Andrzej Ptok, IFJ PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

dr hab. Andrzej Ptok

z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

wygłosi wykład w języku polskim pt.

Chiralne fonony, czyli o atomach krążących po orbitach

Sieć plastra miodu oraz sieć kagome wykazują nietypowe własności elektronowe. Jest to związane z pojawieniem się dodatkowego stopnia swobody (tzw. valley quantum number) lub dokładnie płaskiego pasma w strukturze elektronowej. Połączenie obu typu sieci w związkach typu CoSn, prowadzi nie tylko do topologicznych własności elektronowych, ale również do powstania chiralnych fononów [1]. Poprzednie badania wykazały, ze tego typu fonony mogą być realizowane we wspomnianych dwuwymiarowych sieciach heksagonalnych (plaster miodu lub kagome) [2,3]. W przypadku związków typu CoSn z symetrią P6/mmm, sieć kagome formowana przez atomy „Co” dekorowana jest jednym atomem „Sn”. Tak powstała sieci trójkątna atomów z rożnymi masami, uniemożliwia realizacje fononów chiralnych w płaszczyźnie podsieci kagome. W przeciwieństwie do tego, dwa atomy „Sn” formują idealna sieć plastra miodu — w tym przypadku chiralne fonony są realizowane. Po za tym przykładem, przedstawione zostaną realizacje chiralnych fononów w innych materiałach.

[1] „Chiral phonons in honeycomb sublattice of layered CoSn-like compounds”, A. Ptok, A. Kobiałka, M. Sternik, J. Łażewski, P. T. Jochym, A. M. Oleś, S. Stankov, and P. Piekarz, Phys. Rev. B 104, 054305 (2021).
[2] L. Zhang and Q. Niu, Phys. Rev. Lett. 115, 115502 (2015)
[3] H. Chen, W. Wu, S. A. Yang, X. Li, and L. Zhang, Phys. Rev. B 100, 094303 (2019)

Konwersatorium odbędzie stacjonarnie dnia 21.04.2022 r. o godz. 1600 w Katowicach – Aula Kopernika. Jeżeli będą problemy przeniesiemy się do sali 227.
Do transmisji w Teams można się będzie łączyć od godz. 15:30.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę (np. Edge(Win), Safari(Mac)) i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logo

07.04.2022 – Konwersatorium – prof. Johann Rafelski (UArizona)

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. Johann Rafelski

Professor of Physics, University of Arizona

wygłosi wykład w języku polskim pt.

Szczególna Teoria Względności/MODERN SPECIAL RELATIVITY

Szczególna Teoria Względności (STW) jest podstawą współczesnej fizyki. Nasze rozumienie STW przeżywa współcześnie renesans i STW jako dyscyplina szybko się rozwija. Badamy na przykład zjawiska związane ze zderzeniami i przyspieszaniem relatywistycznych ciężkich jonów oraz granicę silnych pól elektromagnetycznych. Efekty takich badań mogą być wykorzystane do przyspieszania cząstek przy użyciu silnych laserów.
Nie tracąc z oczu „starego” sposobu nauczania STW (ca. 1905), stoimy przed wyzwaniem związanym z rozwojem nowych pokoleń fizyków. W ramach wykładu zostanie zaprezentowane czym jest (i czym nie jest) Szczególna Teoria Względności, gdzie obecnie znajduje zastosowania, i w jaki sposób powinna być prezentowana. Podstawą tego wykładu będzie obszerna i nowoczesna prezentacja:
https://link.springer.com/book/9783030543518 „MODERN SPECIAL RELATIVITY”

Abstract in English:
The Special Theory of Relativity (SR) is the basis of modern physics. Our understanding of SR is experiencing a renaissance, and SR as a discipline is evolving rapidly. For example, we study the collision and acceleration phenomena of relativistic heavy ions, reaching the limits of strong electromagnetic forces. These new insights can be used to advance new particle acceleration methods using powerful lasers. Without losing sight of the „old” SR (ca. 1905), we face the challenge of sharing these modern insights with the new generations of physicists. The lecture will present what the Special Theory of Relativity is (and what it is not), where it is currently applied and how it should be presented. The basis of this lecture will be a comprehensive modern presentation:
https://link.springer.com/book/9783030543518 „MODERN SPECIAL RELATIVITY”

Więcej o prelegencie:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Rafelski
2. http://www.physics.arizona.edu/~rafelski/
3. https://w3.physics.arizona.edu/people/johann-rafelski

Konwersatorium odbędzie stacjonarnie dnia 07.04.2022 r. o godz. 1600 w sali 213 (Aula Kopernika) na ul. Bankowej 14.
Do transmisji w Teams można się będzie łączyć od godz. 15:30.

Link do slajdów z konwersatorium: pdf.

 

ptf_logo

24.03.2022 – Konwersatorium, dr inż. Krzysztof Petelczyc

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

dr inż. Krzysztof Petelczyc

z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

wygłosi wykład pt.

Zasłużył na Nobla? Pomysły Mieczysława Wolfkego wyprzedzające jego epokę

Mieczysław Wolfke, polski fizyk urodzony w 1883 roku w Łasku już od dzieciństwa wykazywał niezwykłe zainteresowanie nauką i techniką oraz predyspozycje do niespotykanej wyobraźni i intuicji. W wieku 13 lat opracował pomysł napędu odrzutowego, a cztery lata później opatentował telektroskop bez drutów – prototyp telewizji bezprzewodowej opartej na zmodyfikowanej tarczy Nipkowa. W czasie realizacji doktoratu dotyczącego teorii Ernsta Abbego opanował teorię dyfrakcji, co już w 1920 roku pozwoliło mu zapostulować możliwość obrazowania dwustopniowego poprzez zapis widma przestrzennego obrazu i jego odtworzenie za pomocą promieniowania o innej długości fali. Jego praca, kluczowa dla techniki holograficznej, o ponad 20 lat wyprzedziła poczynione niezależnie odkrycie Dennisa Gabora odznaczonego za nie w 1971 roku Nagroda Nobla. W latach 1913-1921 Wolfke uczestniczył w próbach interpretacji na teorii kwantowej podejmowanych z Zurychu (Albert Einstein, Max von Laue, Erwin Schroedinger) postulując przypisanie modom energetycznym wnęki ciała doskonale czarnego interpretację fotonów wielokrotnych (molekuł światła). W latach 1924-1927 współpracował z Laboratorium w Lejdzie, gdzie zapostulował metodę zestalenia helu pod ciśnieniem i odkrył ciekły hel II, pierwszą na świecie ciecz kwantową. Wolfke przez całe życie zajmował się problemami bliskimi osiągnięciom nagradzanym Nagrodą Nobla. Niestety sam takiego wyróżnienia nie dożył umierając nagle w 1947 roku.

Konwersatorium odbędzie dnia 24.03.2022 r. o godz. 1600. Seminarium planowane jest w formie hybrydowej w Katowicach, ul. Bankowa 14, sala 213 (Aula Kopernika).
Możliwe, że przejdziemy tylko na formę zdalną.
Do transmisji w Teams można się będzie łączyć od godz. 15:30.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę (np. Edge(Win), Safari(Mac)) i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logo

24.02.2022 – Konwersatorium dr inż. Piotr Ślęczkowski, ICh UŚ

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

dr inż. Piotr Ślęczkowski

z Instytutu Chemii UŚ

wygłosi wykład pt.

Reagujące na bodźce materiały organiczne do zastosowań w fotonice i optoelektronice

Półprzewodniki organiczne na dobre zagościły w naszych domach (i kieszeniach) jako materiały używane w postaci cienkich warstw w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (ang. organic light-emitting diodes, OLEDs). Praktycznie nieograniczona możliwość modyfikacji struktury chemicznej cząsteczek organicznych pozwala na kontrolę ich właściwości optycznych i elektrycznych, osiągnięcie której prowadzić będzie w najbliższym czasie do powstania i rozwoju nowych technologii fotonicznych.
W pierwszej części wystąpienia omówione zostaną materiały ciekłokrystaliczne, które od kilku dekad pozostają obiektem szeroko zakrojonych badań ze względu na możliwość modulacji ich struktury przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak temperatura czy pole elektryczne. Chiralne nematyki to podgrupa ciekłych kryształów charakteryzująca się helikalną strukturą oraz specyficznymi własnościami optycznymi, w tym selektywnym odbiciem światła spolaryzowanego kołowo [1]. Przedstawione zostaną wyniki badań kropli ciekłych kryształów domieszkowanych chirooptycznymi motorami molekularnymi, których struktura molekularna może być przełączana za pomocą promieniowania UV [2]. Zaprezentowana zostanie możliwość optycznego sterowania skokiem helisy, co dowodzi, że krople chiralnych nematyków mogą być doskonałą platformą do wytwarzania laserów 3D z możliwością strojenia długości fali akcji laserowej [3].
Druga część wystąpienia dotyczyć będzie stosunkowo nowej grupy materiałów, jakimi są organiczne polimery supramolekularne, które w przeciwieństwie do polimerów kowalencyjnych tworzą stabilne struktury bazując na oddziaływaniach niekonwalencyjnych (wiązania wodorowe, oddziaływania van der Waalsa,…). Przedstawione w komunikacie związki chemiczne, triamidotrifenyleny (TTA), tworzą jednowymiarowe struktury o helikalnej topologii [4], która może okazać się korzystna z punktu widzenia przewodzenia nośników ładunku wzdłuż włókien polimerowych.

[1] I. Musevic, Liq. Cryst. 2014, 41, 418-429.
[2] A. Bosco, et al. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14615-14624.
[3] P. Ślęczkowski, Y. Zhou, S. Iamsaard, J. J. de Pablo, N. Katsonis, E. Lacaze, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018, 115, 4334-4339.
[4] M. L. Ślęczkowski, M. F. J. Mabesoone, P. Ślęczkowski, A. R. A. Palmans, E. W. Meijer, Nat. Chem. 2021, 13, 200-207.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 24.02.2022 r. o godz. 1600. Seminarium odbędzie się tylko w formie zdalnej.
Łączyć można się od godz. 15:30.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę (np. Edge(Win), Safari(Mac)) i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logo

27.01.2022 Konwersatorium – prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

z Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach

wygłosi wykład pt.

Fizyk medyczny w radioterapii

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej aktywności fizyka w ośrodku klinicznym, jakim jest zakład radioterapii. Zostanie omówionych pięć zagadnień związanych z zastosowaniem metod fizyki w radioterapii.
W pierwszej części – informacje związane z zawodem fizyka medycznego, a w zasadzie specjalistą w dziedzinie fizyka medyczna. Pomiary parametrów fizycznych akceleratorów biomedycznych to działania fizyka medycznego, które są punktem wyjścia do dalszych aktywności.
W radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, które niszczy organizmy żywe. Niezależnie od tego, czy są to zmienione chorobowo komórki czy prawidłowo funkcjonujące. Dlatego proces planowania rozkładu dawki w ciele pacjenta to bardzo ekscytujący proces. Oczywiście, obliczenie dawki z wykorzystaniem algorytmów to jedna strona medalu, a druga to precyzyjne jej podanie, w czasie zabiegu radioterapii. Wymagana jest więc stała kontrola i weryfikacja zgodności tych dwóch procesów. Na zakończenie – kilka przykładów obecnie stosowanych w radioterapii technik leczenia, z uwzględnieniem różnorodności konstrukcji akceleratorów biomedycznych.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 27.01.2022 r. o godz. 1600. Uniwersytet Śląski zmienił stopień zagrożenia COVID, seminarium odbędzie się tylko w formie zdalnej.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logoLogo NIO Gliwice

9.12.2021 – „Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science”

W dniu 13 września 2021 roku minęła setna rocznica urodzin Stanisława Lema. Sejm RP zdecydował o upamiętnieniu tej rocznicy ustanawiając rok 2021 Rokiem Lema. Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego włączając się w trwające obchody zapraszają na otwarte wydarzenie „Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science”, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021.

Czy literatura jest prorokiem dla nauki, jak będzie wyglądał świat w najbliższej i dalszej przyszłości, jakie są obawy i oczekiwania związane z rozwojem nauki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielą literaturoznawcy, pisarze, artyści i fizycy w ramach wykładów, wywiadu i dyskusji panelowej.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://us.edu.pl/instytut/ifiz/rok-lema-2021/
Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – transmisja online dostępna będzie na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Danuta Stróż.
Patronat medialny: Wydawnictwo Zysk i Spółka, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego, Gazeta Uniwersytecka, Portal Przystanek Nauka

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!
Dyrekcja Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego, UŚ
dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział w Katowicach
dr hab. Paweł Zajdel, prof. UŚ

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Janusz Gluza
dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ
dr Katarzyna Balin

16.12.2021 Konwersatorium – mgr Filip Czernow

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

Filip Czernow

doktorant w Szkole Doktorskiej UŚ

Wygłosi wykład pt.

Fizyka w filmie i fotografii

Jako praktyk w dziedzinie filmu i fotografii, postaram się przybliżyć zasady działania sprzętu filmowego; w tym kamer, lamp, wyświetlaczy i systemów postprodukcyjnych. Zaprezentowane zostaną praktyczne zastosowania zjawisk z takich obszarów fizyki jak: mechanika kwantowa, elektromagnetyzm, czy optyka.

Lista tematów:
– Fizyka materiałów światłoczułych (światło i chemia). W formie rysu historycznego przedstawione zostaną zasady działania analogowych materiałów światłoczułych.
– Kwantyzacja i szum. Prezentacja zasady działania współczesnych matryc cyfrowych.
– Długość fali świetlnej i pryzmat w trójprzetwornikowych kamerach. Zasada działania kamer telewizyjnych, w których zastosowano system składający się z trzech sensorów.
– System substraktywny i addytywny. Różnice w mieszaniu barw na przykładzie materiałów odbijających światło i wyświetlaczy.
– Trójkąt chrominancji i krzywa Plancka. Definicja i znaczenie dla filmu zagadnienia temperatury barwowej światła.
– Koło barw i „nieistniejące kolory”. Prezentacja zasad interpretacji koloru we współczesnych systemach kolorkorekcji.
– Błędy optyczne jako środek wyrazu. Prezentacja różnych układów optycznych w kamerkach (obiektywy sferyczne, anamorficzne, aberracja chromatyczna itp.)
– Soczewki Fresnela. Opis praktycznego zastosowania zjawiska Fresnela na przykładzie filmowego sprzętu oświetleniowego.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 16.12.2021 r. o godz. 1600, wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

25.11.2021 – Konwersatorium – Stefan Janta, Planetarium Śląskie

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

Stefan Janta

dyrektor Planetarium Śląskiego

Wygłosi wykład pt. Śląski Park Nauki

Na seminarium przedstawiony zostanie aktualny stanie robót w sali planetarium, oczekiwanym systemie projekcji hybrydowej na sferycznym ekranie, jego możliwościach i pokładanych w tym systemie nadziejach.
Następnie dowiemy się o przygotowywanej od 3 lat ekspozycji dla Śląskiego Parku Nauki.
Jakie dziedziny wiedzy będziemy prezentować i w jaki sposób. Zaprezentujemy
nieco od kuchni trudności jakie nastręczało przygotowanie stanowisk (eksponatów)
od pomysłu, poprzez projekt aż do wykonania. Czego mogą się spodziewać odwiedzający
– jakich atrakcji, jakich doznań, czego będą mogli doświadczyć.
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznie im. Mikołaja Kopernika
http://www.planetarium.edu.pl

Konwersatorium odbędzie się w formie hybrydowej dnia 25.11.2021 r. o godz. 1600, w sali P/0/01 w budynku SMCEBI w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1a oraz z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

21.10.2021 – Konwersatorium prof. dr hab. Elżbieta Zipper, IF UŚ

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Elżbieta Zipper

z Instytutu Fizyki UŚ

Wygłosi wykład pt. Jak postęp w nauce wpływa na nasze zdrowie i życie:

Olbrzymi rozwój nauki w ostatnich latach powoduje znaczące zmiany w różnych dziedzinach naszego życia. Ta zależność jest naprawdę niezwykła i otwiera przed ludzkością ciekawe perspektywy.
W wykładzie chcę pokazać jak najnowsze badania w fizyce, chemii, biotechnologii czy biologii molekularnej skutkują olbrzymim postępem m.in. w nowoczesnej diagnostyce i terapii w medycynie oraz ochronie środowiska. Zastosowanie nanotechnologii, druku 3D czy sztucznej inteligencji to tylko niektóre z nowych narzędzi którymi dziś dysponujemy i wykorzystujemy dla dobra nas wszystkich.

Konwersatorium odbędzie się w formie hybrydowej dnia 21.10.2021 r. o godz. 1600, w sali 227 na ul. Bankowej 14 w Katowicach oraz z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

15.09.2021, prof. German Rodrigo „The future of particle physics”

Polskie Towarzystwo Fizyczne, IF UŚ oraz

ParticleFace COST EU action

zapraszają na konwersatorium na którym:

   prof. German Rodrigo

                                   CSIC-Valencia U., IFIC, Hiszpania

Wygłosi wykład online:

The future of particle physics

Z przyjemnością informujęmy o publicznym wykładzie prof.
Germana Rodrigo, który odbędzie się online 15-go
września br. o godz. 14. Szczegóły wraz z linkiem do platformy Zoom znajdują się na stronie

http://indico.if.us.edu.pl/event/9/page/5

Wykład zorganizownay jest w ramach konferencji naukowej, którą
organizuje Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polskim
Towarzystwem Fizycznym oraz siecią EU COST „ParticleFace” w której grupa fizyków teoretyków z UŚ bierze udział.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

cost-logo-2-blue-300dpiptf_logo